Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van KWR Exergie

Artikel 1 Toepasselijkheid.

1.1 Deze algemene voorwaarden, de STIPEL certificatievoorwaarden, het examenreglement van Dekra en het examenreglement van KWR Exergie, zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij KWR Exergie optreedt als opdrachtnemer.

De opdrachtgever staat er voor in dat de door haar ingeschreven examenkandidaten conform deze voorwaarden handelen. De examenkandidaat die zichzelf inschrijft wordt gezien als opdrachtgever.

Deze voorwaarden zijn te raadplegen via:  www.kwrexergie.nl

1.2 De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien en voor zover desondanks naast de algemene voorwaarden van KWR Exergie ook algemene voorwaarden van opdrachtgever op de overeenkomst van toepassing zijn, prevaleren de voorwaarden van KWR Exergie

 

Artikel 2 Offerte en overeenkomst

2.1 Alle door KWR Exergie verstrekte informatie en uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Offertes gelden gedurende 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Offertes en bij de inschrijvingsmogelijkheden verstrekte informatie, zijn steeds gebaseerd op een uitvoering van de aangeboden werkzaamheden onder normale omstandigheden en tijdens normale werkdagen en werkuren. Afwijkingen hierop worden schriftelijk vastgelegd.

2.2 Inschrijvingen door opdrachtgever dienen volledige en juiste (persoons)gegevens te bevatten. Indien foutieve of onjuiste persoons/kandidaat-gegevens zijn verstrekt, worden bij het opnieuw aanvragen en/of het opnieuw aanmaken van een certificaat extra kosten in rekening gebracht.

2.3 Alle door KWR Exergie genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand indien en zodra KWR Exergie  de inschrijving van opdrachtgever schriftelijk of per email bevestigt, dan wel indien en zodra zij daaraan uitvoering heeft gegeven, dan wel een daartoe strekkende offerte van KWR Exergie door opdrachtgever wordt bevestigd.

2.5 De overeenkomst eindigt steeds zodra het resultaat van het, de opdracht betreffende, examen schriftelijk aan de opdrachtgever is meegedeeld en, indien het examen met goed gevolg is afgelegd, en het betreffende certificaat is verstrekt.

 

Artikel 3 Omvang van het werk   

3.1 De opdracht omvat het gehele werk, tegen het honorarium, zoals voor de betreffende activiteit(examen(s)  in de offerte en/of opdrachtbevestiging is omschreven.

3.2 Indien opdrachtnemer en opdrachtgever overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd aangevuld en/of uitgebreid, zal over de gevolgen voor onder andere prijs, kwaliteit, soort examen en tijdstip van voltooiing, opnieuw worden overlegd.

3.3 Indien op enig moment blijkt dat het voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig is dat KWR Exergie aanvullende, niet in de overeenkomst genoemde, werkzaamheden verricht of dient te verrichten, overlegt zij met de opdrachtgever.

Indien opdrachtgever KWR Exergie geen opdracht wenst te geven voor deze aanvullende werkzaamheden of indien blijkt dat geen overeenstemming kan worden bereikt over de voorwaarden waaronder deze werkzaamheden zullen worden verricht, is KWR Exergie gerechtigd de met opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden. KWR Exergie is in dit geval gerechtigd vergoeding te vorderen van de door haar ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 4 Nakoming.

4.1 KWR Exergie spant zich in om de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst zo goed mogelijk na te komen.

4.2 Ter zake de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst rust op KWR Exergie een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

4.3 Opdrachtgever doet al het mogelijke dat zich geen aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden voordoen, die een tijdige en een correcte nakoming  van de overeenkomst door KWR Exergie verhinderen of belemmeren. Indien zich toch dergelijke omstandigheden voordoen, dan is KWR Exergie daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk en dient opdrachtgever eventuele bijkomende kosten en/of schade aan de zijde van KWR Exergie te vergoeden.

4.4 KWR Exergie spant zich in haar werkzaamheden zoveel mogelijk binnen de met opdrachtgever overeen gekomen termijnen uit te voeren. De overeen gekomen termijnen en tijdstippen zijn echter geen fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 sub a van het Burgerlijk Wetboek.

4.5 Opdrachtgever heeft nimmer recht op schadevergoeding indien KWR Exergie de overeengekomen termijnen en tijdstippen overschrijdt ten gevolge van overmacht. Evenmin kan zij in een dergelijke geval haar verplichtingen uit hoofde van of samenhangend met de overeenkomst opschorten of deze ontbinden.

4.6 Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van KWR Exergie onafhankelijke omstandigheden, die redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken.

4.7 Indien KWR Exergie haar verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van overmacht niet heeft kunnen uitvoeren, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat KWR Exergie   alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

4.8  KWR Exergie zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht toestand op de hoogte stellen.

 

Artikel 5 Annulerings regeling

5.1 Circa 3 weken voorafgaand aan de (eerste) examendatum wordt het examen door KWR Exergie bevestigd aan opdrachtgever.

5.2 Alleen schriftelijke annuleringen (e-mail daaronder begrepen) worden door KWR Exergie geaccepteerd. De dag van binnenkomst bij KWR Exergie van de door de opdrachtgever schriftelijk doorgegeven annulering is bepalend voor onderstaande termijnen.

5.3 Annulering en/of verplaatsing van een deel van de opdracht tot vier weken voorafgaand aan de dag van het examen kan kosteloos plaatsvinden.

Bij annulering en/of verplaatsing van de opdracht tot twee weken voorafgaand aan de dag van het examen is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering en/of verplaatsing van de opdracht minder dan twee weken voorafgaand aan het examen is opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

5.4 Annuleringskosten worden niet gerestitueerd als de kandidaat opnieuw voor een andere examendatum wordt ingeschreven.

5.5 Bij het niet verschijnen op de afgesproken datum en tijd van de examenkandidaat kan KWR Exergie besluiten het examen te laten vervallen en daarmee de overeenkomst. Er is dan geen recht op restitutie van examengeld  of andere in de overeenkomst  vastgelegde betalingen te restitueren.

 

Artikel 6 Prijs en Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen vermeld in Euro en exclusief door of vanwege de overheid opgelegde heffingen. De prijzen kunnen door KWR Exergie van tijd tot tijd worden aangepast.

6.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is KWR Exergie   gerechtigd deze verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Wijziging van tarieven zal te allen tijde marktconform geschieden en zal de opdrachtgever schriftelijk medegedeeld worden.

6.3 Door KWR Exergie verzonden facturen dienen te worden betaald uiterlijk zeven (7) werkdagen voorafgaand aan het eerste examenmoment. Deze betalingstermijn geldt als een fatale termijn in de zin van art 6:83 sub a van het Burgerlijk Wetboek. Verrekening is niet toegestaan.

6.4. Factureringswijze 100% bij overdracht.

6.5 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van KWR Exergie of op een door haar aan te wijzen rekening.

KWR Exergie behoudt zich het recht om examenkandidaten waarvoor de factuur niet is betaald uit te sluiten van het examen, zonder dat daarmee de plicht tot betaling van de factuur komt te vervallen.

6.6 Certificaten worden enkel dan verstrekt als de betaling van de factuur heeft plaatsgevonden.

6.7 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling vooraf nodig is. KWR Exergie heeft het recht de wettelijke rente te berekenen over het volle factuurbedrag vanaf bovengenoemde fatale termijn, onverlet het recht van KWR Exergie om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

6.8 Door de niet-tijdige voldoening door de opdrachtgever van de schuld wordt de gehele schuld van opdrachtgever aan KWR Exergie, ook het niet vervallen gedeelte, terstond en ineens opeisbaar.

 

Artikel 7 Zekerheidstelling

7.1. KWR Exergie is steeds gerechtigd, alvorens haar werkzaamheden aan te vangen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, genoegzame zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien opdrachtgever krediet heeft bedongen.

7.2. Indien opdrachtgever weigert de verlangende zekerheid te stellen, heeft KWR Exergie het recht de overeenkomst te ontbinden. De kosten die KWR Exergie in dit kader moet maken, komen voor rekening van opdrachtgever, zulks onverlet het recht van KWR Exergie om vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van KWR Exergie is beperkt tot het bedrag dat KWR Exergie in de drie maanden voorafgaand aan het schade toebrengende voorval aan opdrachtgever heeft gefactureerd, met een maximum van € (euro) 10.000,00 per kalenderjaar.

8.2 Behoudens eventuele verplichtingen van KWR Exergie uit hoofde van het bovenstaande is KWR Exergie nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van KWR Exergie of haar leidinggevende ondergeschikten.

8.3 KWR Exergie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en/of vermogenschade.

 

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behoudt KWR Exergie alle intellectuele eigendomsrechten op alle door haar uitgevoerde werkzaamheden, examenopgaven, examens en overige door KWR Exergie opgestelde stukken.

9.2 De door KWR Exergie in het kader van de overeenkomst  uitgebrachte rapporten, (examen)verslagen, de daarin vervatte gegevens en/of de naam of enig logo van KWR Exergie, dan wel anderszins gebruikte zaken, mogen slechts met voorafgaande toestemming gebruikt worden voor of in (gerechtelijke) procedures tegen derden. Dit is niet anders indien (een gedeelte van) bovengenoemde rapporten of verslagen reeds openbaar geworden zijn

 

Artikel 10 Geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen KWR Exergie en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de plaats waar KWR Exergie gevestigd is.

 

Artikel 11 Klachten

11.1 Indien een klant of opdrachtgever niet tevreden is over de door KWR Exergie geleverde diensten is er een klachtenprocedure. Meldt uw klacht middels het contactformulier, direct op de locatie, of telefonisch zodat in samenspraak het klachtformulier kan worden ingevuld en in behandeling kan worden genomen.